นโยบายส่วนตัว

บริษัท เซลลีด ดอท คอม จำกัด ให้ความสำคัญกับการปกป้อง ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง เรายืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นส่วนตัว และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับท่านเท่านั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเราดังนี้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น